متوسطه اول اندیشمند

نقش آزمایشگاه مدارس، در رشد خلاقیت دانش آموزان
کاروفناوری فرصتی برای کسب مهارت
اهمیت درس هنر

دبیرستان غیردولتی دخترانه مبتکراندیشمند- دوره اول

خلاصه ای از اهداف دبیرستان غیردولتی دخترانه مبتکر اندیشمند - دوره اول

* استانداردکردن تعلیم و تربیت با تاکید بر مولفه بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش و پرورش

* ایجاد فرصت برای اجرا و اعمال انواع طراحی‌های آموزشی

* ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های گروهی و افزایش روحیه تعاون و مشارکت در دانش‌آموزان

*  ایجاد بستر اجرایی فعال برای بهینه‌سازی فراگیر سامانه تعلیم و تربیت

* ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان از طریق ارائه الگوهای موفقیت‌آمیز

اهداف علمی و آموزشی :


نسبت به پدیده های علمی، محیطی و تجربی حساس است وارتباط آنها را درک می کند.
 اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آنها در پیشرفت جامعه...

ادامه ...
دبیرستان غیردولتی دخترانه مبتکراندیشمند- دوره اول

اخبار

مقالات

اضطراب امتحان وآزمون   تعريف اضطراب امتحان: اضطراب امتحان نوعي خود مشغولي ذهني است که با "خود پنداره" ضعيف و ترديد فرد درباره...

بیشتر